Nordiska VD:ar söker disruptiva affärsmodeller

VD:ar i Norden är mer optimistiska både vad gäller sitt företags tillväxt, samt tillväxten för sin sektor i stort. Även om politisk osäkerhet har ett större inflytande än någonsin på näringsliv och affärer. En ökad oro för protektionism medför att VD:ar omvärderar var i världen man bedriver affärer. Det är några övergripande trender som beskrivs i CEO Outlook 2017, en global studie som har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes.

Studien bygger på över 1300 djupintervjuer med VD:ar världen över. För första gången görs även en nordisk utbrytning av den årliga studien. Mindre än hälften av VD:arna i Norden säger sig vara säkra på utvecklingen av världsekonomin de kommande 12 månaderna. Det kan jämföras med 67 procent på de stora marknaderna. Nordiska VD:ar känner ett större förändringstryck relaterat till teknologiska förändringar jämfört med de större ekonomiernas VD:ar och söker efter disruptiva affärsmodeller. Hela 84% säger sig sträva mot att vara den disruptiva kraften, snarare än att bli omsprungen av den.

Samtidigt är alla de intervjuade  nordiska VD:arna säkra på sitt bolags tillväxtmöjligheter de kommande tolv månaderna, en högre andel än på de större marknaderna. I ett treårsperspektiv är skillnaden liknande, 98 procent mot 83 procent.

–I Sverige har vi många exportföretag som påverkas kraftigt av uppgång eller nedgång på olika delar av världsmarknaden. Våra VD:ar lever i organisationer som är beroende av exportmarknadernas fluktuationer. Att aktivt följa, analysera och agera kring omvärldens ekonomiska och politiska förändringar är affärskritiskt för det svenska näringslivet, säger Björn Hallin, styrelseordförande, KPMG Sverige.

När det gäller vikten av att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen sticker Norden också ut. Mer än tre fjärdedelar, 76 procent, av de nordiska VD:arna i studien säger att deras organisationer anstränger sig för att hänga med i den tekniska utvecklingen inom sin bransch. Unikt för Norden är att man även ser cyber attacker som en affärsmöjlighet, att kunna sälja nya lösningar till sina kunder, och inte bara som ett hot. Dock medger fyra av tio VD:ar att man inte är fullt förberedd på en cyberattack.

– I svensk ekonomi är den digitala transformationen mer närvarande än på många andra marknader. Omvandlingstrycket och förväntningar på snabb implementering av ny teknologi är en central del av rollen för VD:ar i Sverige, fortsätter Björn Hallin.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.